Miami 2004 White Helmet
  Miami 2004 Green Uniform Miami 2004 White Uniform Miami 2004 Orange Uniform