Miami 2004 White Helmet
  Miami 2007 Green Uniform Miami 2007 White Uniform Miami 2007 Orange Uniform