Miami 2004 White Helmet
  Miami 2008 Green Uniform Miami 2008 White Uniform Miami 2008 Orange Uniform